İkale Sözleşmesi Ne Demek? Nasıl Yapılır?

İkale Sözleşmesi Ne Demek? İkale ya da diğer bir değişle bozma sözleşmesi, işçi ve işverenin ortak kararı neticesinde iş sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih etmesidir

İkale Sözleşmesi

İş Kanunu’nda bu fesih türü yer almasa da, taraflardan birinin karşı tarafa ilettiği iş sözleşmesinin karşılıklı feshine dair sözleşme yapılmasını içeren bir icap ardından diğer tarafın da bunu kabulü ile bozma sözleşmesi yapılmış olur.

İkale sözleşmesinin kurulabilmesi için karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanı önemlidir.

İşverence ikale sözleşmesinin baskı altında imzalanması halinde ilgili sözleşme geçersiz olmaktadır. Ayrıca iş sözleşmesinin işverence feshedildiği de anlaşılacaktır.

İkale Sözleşmesi Neden Yapılır?

Bunun en önemli nedeni, Türkiye’deki iş davalarının genelde uzun sürmesi olarak bilinir. Yargıtay aşamaları da dahil olmak üzere yaklaşık olarak 5 yılın üzerinde süren davalar bulunmaktadır.

Bu kadar uzun süre beklemek istemeyen bir işçi, makul bir yarar elde ederek ikale ile işten ayrılmayı kabul edebilir. Taraflar karşılıklı olarak iş sözleşmesini sona erdirdiğinden, işçi feshe bağlı haklarından faydalanamayacaktır. Bu haklar, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iş güvencesi yani işe iade davası açma hakkı ve işsizlik maaşıdır.

Yürütmenin Durdurulması Ne Demek? Yürütmeyi Durdurma Kararı Nasıl Alınır? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İkale Sözleşmesi Örneği

İŞ SÖZLEŞMESİNİN KARŞILIKLI ANLAŞMA YOLUYLA (İKALE) SONA ERDİRİLMESİNE İLİŞKİN

PROTOKOL

TARAFLAR

İŞVERENİN

UNVANI

ADRESİ

İŞÇİNİN

ADI SOYADI

T.C NO

İKAMETGAH ADRESİ

Madde 1- Protokolün amacı

Bu protokolün amacı; yukarıda belirtilen işçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesinin ikale yoluyla sona

erdirilmesini sağlamak ve tarafların hak ve menfaatleri ile sorumluluklarını belirlemektir.

Madde 2- Tanımlar

Bu protokol metninde İŞVEREN tanımından ……………………………………………………………………

anlaşılmalıdır. Metinde geçen İŞÇİ tanımı ise ………………………………………………………………….’yi ifade

etmektedir.

Madde 3- İkale sonucunda işçinin hak ve sorumlulukları

3.1- İşçiye sağlanan menfaatler:

İşçi ile varılan ikale anlaşması sonucunda aşağıdaki ödemeler işçinin ……………….. IBAN numaralı

hesabına yapılmıştır / yapılacaktır.

3.1.1- Kıdem tazminatı: ……………….. TL

3.1.2- İhbar tazminatı: …………………. TL

3.1.3- Yıllık izin ücreti: …………………. TL

3.1.4- Diğer sair ücretler: …………….. TL ( Buraya ödemelerin ayrıntıları yazılmalıdır. Fazla mesai, hafta

tatili vb.)

3.1.5- İşçiye sahip olduğu haklar dışında yapılan EK ÖDEME: …………… TL

3.2- İşçinin sorumlulukları ve taahhütleri

Bu protokolü imzalayarak ikale yoluyla iş sözleşmesi sona eren işçi; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı

ve sair tüm alacaklarını tahsil ettiğini, işverenden hiçbir alacağının kalmadığını, bu ve benzeri hakları

için ayrıca dava açmayacağını, iş güvencesi hükümlerinden yararlanmayacağını ve işe iade davası

açmayacağını beyan ve taahhüt eder.

Madde 4- İkale sonucunda işverenin hak ve sorumlulukları

Bu protokolün imzalanmasıyla birlikte işveren, işçisi aleyhine ihbar tazminatı başta olmak üzere iş

mahkemesine dava açmayacağını, işçisinden her hangi bir alacağının kalmadığını beyan ve taahhüt

eder.

Madde 5- İkale beyanı

Bu protokole imza atan taraflar; iş sözleşmesini ikale yoluyla ve karşılıklı anlaşarak sona erdirdiklerini;

İş Kanununda yer alan ve feshe bağlı olan hakları için ayrıca dava açmayacaklarını beyan eder.

Madde 6- Cezai şart

Bu protokolde belirlenen hakları kendisine ödendiği ya da taahhütler yerine getirildiği halde; karşı

taraf aleyhinde dava açan taraf hakkında, işçinin işten ayrıldığı tarihteki brüt aylık ücretinin 10 katı

tutarında cezai şart uygulanacaktır.

İş bu protokolde yer almayan hususlar hakkında İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu başta olmak üzere

yasal mevzuat esas alınacaktır.

Bu protokol ………………………………’da iki nüsha halinde düzenlenmiş olup tarafların imzalamasıyla

birlikte yürürlüğe girmiş kabul edilir. ……../……./20……

İmza İmza

İşveren Unvanı İşçi Adı Soyadı

İşveren Vekili Adı Soyadı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*