Site Yönetimi Nasıl Kurulur?

Site Yönetimi Nasıl Kurulur? Öncelikle yönetici seçimi Kat Mülkiyeti Kanunu Madde34’e göre; “Yönetici, kat maliklerinin hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır.”

Site Yönetimi Nasıl Kurulur

Apartman Site Yönetimi Nasıl Kurulur?

Tüm kat maliklerinin toplandığı genel kurul ile yönetici olmaya aday kişiler kendini tanıtır ve çoğunluğun seçimiyle apartman site yöneticisi seçilir.

Her yıl ocak ayında toplanan genel kurul ile apartman ya da site sakinleri yeni bir yönetim oluşturabilir. Seçilen site yönetimi göreve 2 yıl devam eder.

Yönetim tarzını, binanın hangi amaç için kullanılacağını, denetçi olarak görev alanların alacağı ücreti ve diğer bazı hükümleri içeren, tüm malikleri kanunen bağlayan yönetim planı oluşturulur. Yönetim planı beğenilmediği durumlarda, tüm daire sahiplerinin beşte dördünün oyu ile plan değiştirilebilir. Ayrıca yapılan bu değişiklik kat mülkiyeti kütüğüne işlenmelidir.

Site Yönetimi Kaç Kişiden Oluşur?

Site yönetiminin kaç kişi olacağı site yönetim planı ile belirlenir. İki ihtimal vardır; ya yönetici adı altında bir kişi, ya da yönetim kurulu adı altında 3 kişi seçilir.

Site yönetimi “icraya yönelik Yönetim Organı’’dır. Genel olarak yapılan uygulamalarda bütün bağımsız bölümlerin malikleri toplanarak, 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşan Site Yönetim Kurulu seçilir

Madde 35 – Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine

hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür:

a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;

b) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı

için gereken tedbirlerin alınması;

c) Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi;

d) Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri

ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen

zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde,

geri kalan işler için tekrar avans toplanması;

e) Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısiyle doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız

bölümlere ait kiraların toplanması;

f) Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü;

g) Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermiyecek gerekli tedbirlerin alınması;

h) Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda

gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması;

i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;

j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması;

k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması.

Pafta Nedir? Kadastral Pafta Ve Mimari Pafta Ne Demek? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*