Acil Kamulaştırma Nedir? Normal Kamulaştırma İle Arasındaki Farklar Nelerdir?

Acil Kamulaştırma Nedir? Acil ya da acele kamulaştırma olarak da tanımlanan bu terim; Acele kamulaştırma, kamulaştırma prosedürlerinin bakanlar kurulu kararı ile hızlandırıldığı bir işlemdir. Bu uygulama sayesinde satın alma işlemi çok daha kısa sürede yapılır. Kamu yararına olacak durumlarda ve aciliyet teşkil eden konularda gecikmeye fırsat vermeksizin işlemler hızlandırılır. Acele kamulaştırma kararı alma yetkisi Bakanlar Kurulu’na tarafından yönetilir. Acil kamulaştırma konusunun en çok görüldüğü alan da Karayolları olarak tespit edilmiştir. İkinci en yaygın olarak kullanıldığı alan da kentsel dönüşüm olduğunu söylemek mümkündür

Acil Kamulaştırma

Mevzuatta Acele Kamulaştırma

Madde 27 – 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın (Değişik ibare: 24/4/2001 – 4650/15 md.) 10 uncu madde esasları dairesinde ve 15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına (Değişik ibare: 24/4/2001 – 4650/15 md.) 10 uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir.

Mahkeme tarafından yaptırılan değer tespitinde belirlenen bedel idarece bankaya yatırılıp, makbuzunun mahkemeye sunulmasından sonra acele el koyma kararı alınmaktadır ve karar taşınmaz sahibine tebliğ edilir. Yapılan bu tebligatın ardından taşınmaz sahibi tapuda ferağ vererek, bankada adına yatırılan parayı aldıktan sonra, kamulaştırma işlemi kesinleşir ve bu bedel kamulaştırma bedeli olarak kayıtlara geçer. Taşınmaz sahibi tapuda ferağ vermezse, idarece 2942 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılır.

Acele Kamulaştırma İle Normal Kamulaştırma İle Arasındaki Farklar Nelerdir?

Acele kamulaştırma ile kamulaştırma arasında pek bir farklılık yoktur. Yapılan işlemler aynı sıralaması birbirinden biraz daha farklıdır. Acele kamulaştırma değer tespiti dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere taşınmaza el konulması işlemidir. Acele Kamulaştırma davasının açılması tapudaki malikinin değişmesine sebep olmaz ama davaya taraf olan idare orada kamu yararına olan işlemleri yapabilecektir. Devamında ise yapılan işlemler normal kamulaştırma işleminde yapılan işlemlerle benzer olmaktadır. Öncelikle taşınmaz sahibi ile uzlaşma sağlanarak satın alma yolu izlenecektir. Bedelde uzlaşılırsa kamulaştırma işlemi tamamlanacaktır. Uzlaşma sağlanamadığı takdirde idare tarafından “Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil’’ davası açılmalıdır. Bu dava süresinde açılmadığı takdirde mal sahibi kamulaştırmasız el atma sebebiyle tazminat davası açma hakkına sahip olacaktır.

Kamulaştırma Nedir? Acele Kamulaştırma Ne Demek? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*