Belediye Meclis Üyesi Nedir? Nasıl Olunur? Görevleri Nelerdir?

Belediye meclis üyesi; siyasi partileri mecliste temsil edem kamu görevlileridirler. Belediye meclisi ise bir karar organıdır. Belediye meclisleri il veya ilçelerdeki sorunları çözmek için toplanırlar. Görevde olan belediye meclis üyelerinin üstlenmiş olduğu sorumluluk oldukça fazladır. Belediye meclis üyeliği parası az fakat sorumluluğu fazla olan bir görevdir. Bu nedenden dolayı üyelerin seçilmesinde asıl olarak gönüllülük esası aranmaktadır.

Belediye Meclis Üyesi

Belediye Meclis Üyesi Nasıl Olunur, Nasıl Seçilir?

Belediye Meclis üyesi olmak için herhangi bir partiye üyelik aranmamaktadır. Belediye meclis üyeleri siyasi partilere üye olabildikleri gibi, hiçbir siyasi partiye üye olmadan da adaylık başvurusu yapabilirler. Üye olmak için ise Yüksek Secim Kuruluna başvuruda bulunmak gerekir. Başvurular yerel seçim tarihinden 30 gün öncesine kadar yapılır. Ak PartiCHPMHPİyi Parti, HDP gibi partiler üzerinden üye olacak kişiler ise partilerine müracaat etmeli ve başvuru işlemlerini tamamlamalıdırlar. Siyasi partiler belediye meclis üyeliği için çeşitli meblağlar talep etmektedirler. Bu ücreti vererek partiler üzerinden belediye meclis üyesi olabilir ve seçilmek adına yerel seçimlere katılabilirsiniz. Belediye meclis üyeleri yerel seçimlerin sonucunda seçilirler ve 5 yı boyunca görevde kalırlar.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Belediye Meclis Üyeleri Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Belediye meclisinde görev yapan belediye meclis üyelerinin bu meclis vasıtası ile üstlenmiş olduğu görevleri aşağıda maddeler halinde sıraladık.

 • Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
 • Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
 • Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
 • Borçlanmaya karar vermek.
 • Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.
 • Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
 • Şartlı bağışları kabul etmek.
 • Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin YTL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
 • Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
 • Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
 • Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
 • Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
 • Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
 • Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
 • Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
 • Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
 • Fahri hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
 • Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
 • Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
 • İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Meclis Üyeleri Kaç Oyla Seçilirler?

İl genel meclisinde son genel nüfus sayımına göre aşağıda vermiş olduğumuz sayı kadar belediye meclis üyesi seçilir.

 • Nüfusu 25.000’e kadar olan ilçelerde                             2
 • Nüfusu 25.001’den 50.000’e kadar olan ilçelerde          3
 • Nüfusu 50.001’den 75.000’e kadar olan ilçelerde          4
 • Nüfusu 75.001’den 100.000’e kadar olan ilçelerde        5

Nüfusu 100.000’den yukarı olan ilçelerde fazla her 100.000 nüfus için bir asıl, bir yedek üye ilave olunur. Nüfusun 100.000’e bölünmesi hesabında artık  sayı 500.000’den az olursa hesaba katılmaz, 500.000’den fazla olursa artık sayıya da bir asıl, bir yedek üyelik hesap edilir.

 • Nüfusu 10.000’e kadar olan beldelerde 9
 • Nüfusu 10.001’den 20.000’e kadar olan beldelerde 11
 • Nüfusu 20.001’den 50.000’e kadar olan beldelerde 15
 • Nüfusu 50.001’den 100.000’e kadar olan beldelerde 25
 • Nüfusu 100.001’den 250.000’e kadar olan beldelerde 31
 • Nüfusu 250.001’den 500.000’e kadar olan beldelerde 37
 • Nüfusu 500.001’den 1.000.000’a kadar olan beldelerde 45
 • Nüfusu 1.000.000’den fazla olan beldelerde 55

Belediye Meclis Üyesi Olma Şartları Nelerdir, Kimler Olabilir?

En az altı ay süre ile, o seçim çevresinde oturmuş olmak  ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen sakıncaları taşımamak şartıyla, yirmi beş yaşını dolduran her Türk vatandaşı belediye başkanlığına, il genel ve belediye meclisi üyeliğine seçilebilir. 1580 sayılı Belediye Kanununun 53, 61, 76 ve 91 inci maddeleri gereğince görevden alınan belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri ile 13/3/1329 tarihli idarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatının 125 inci maddesine göre feshedilen il genel meclisinin üyeleri tekrar aynı görevlerine seçilemezler.

Belediye Encümeni Kindir Görevleri Nelerdir hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*