Reddiyat Ne Demek? Reddiyat Makbuzu Nedir?

Reddiyat Ne Demek? 11.09.2007 tarih ve 26640 sayılı Resmi Gazete de yer alan 375 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “İcra dairelerince borçludan alınarak müvekkili adına takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık (vekalet) ücretlerinin avukata ödendiği anda, avukat tarafından borçlu adına en az iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlenecek olup, bir nüshası ödemeyi yapan memura verilecek; makbuzun avukatta kalan nüshasına ise icra dairesince ödemenin yapılmış olduğuna dair bir şerh düşülmesi ve ödemeyi yapan memur tarafından imzalanması şartı aranmayacaktır.” Şeklinde düzenlenmiştir.

Reddiyat Ne Demek

Mahkeme kararı gereğince, icra kanalı ile avukata ödenen vekâlet ücreti serbest meslek faaliyeti kapsamında katma değer vergisine tabi olup, avukat tarafından düzenlenecek serbest meslek makbuzunda katma değer vergisi hesaplanması uygun görülmüştür.

Mahkeme kararında “KDV hariç” şeklinde bir ifadenin yer almaması halinde, vekâlet ücretine katma değer vergisi dâhil edilecek ve içyüzde oranı uygulanması ile tespit edilen katma değer vergisi avukat tarafından düzenlenecek serbest meslek makbuzuna eklenecektir.

Mahkemelerce hüküm edilen, vekâlet ücreti ödemelerinin davayı kazanan gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi olan işverenlere yapılması ve yapılan bu ödemenin Gelir Vergisi Kanunu uyarınca ticari ya da serbest meslek faaliyeti kapsamında olması halinde ödeme katma değer vergisine tabi olacak, mahkeme kararında “KDV hariç” ya da “KDV dâhil” ibaresinin yer alıp almadığı dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

Avukatın davayı kazanan tarafın ücretlisi olması halinde, ticari veya serbest meslek kazancı kapsamında borçludan tahsil edilen vekalet ücreti, GVK.nun 61, 94 ve 103. maddeleri kapsamında ücret olarak avukata ödenmesi gerekmektedir. Firman aleyhine hükmedilen vekalet ücreti ödemelerinin doğrudan avukatlara değil de icra müdürlüklerine yapılması halinde, icra müdürlüklerine ödeme yapıldığı sırada GVK.nun 94. maddesi ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca % 20 nispetinde gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Reddiyat Ne Demek? Reddiyat Makbuzu Nedir?

T.C.

                                   ……………………………..İcra Dairesi                                                              Örnek No : 39

……………………………… Mahkemesi                                                 CİLT   No:

                                                                                                          SIRA   No :

Dosya No                              :  ……………………………………..

Borçlunun adı, soyadı           :  ……………………………………………………………………………………….

Alacaklının adı, soyadı          :  ……………………………………………………………………………………….

R E D D İ Y A T   M A K B U Z U

            Yukarıda (*) …………………………………………………………………………………… liranın ……………………………………… kuruşun …………………………………. verilmesi lazımdır.

                                                                       ………/……./……..

                                                                                                              Mühür ve İmza

Mezkür parayı İcra veznesinden tamamen aldım.

                                                                                                           Alanın İsmi ve İmzası

İHTAR  : (*) Lira ve Kuruş yazı ile yazılacaktır.

Kirli Beyaz Rengi İle Ev Dekorasyonu 2021 hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*