Tensip Ne Demek?

Tensip Ne Demek? Tensip Arapça kökenli bir kelime olarak bilinmektedir. Dilimizde hala yaygın olarak da kullanılmaktadır. Özellikle hukuk alanında birçok metinlerde den gelebilirsiniz. Aynı zamanda hukuk alanında bu kelime tensip zaptı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tensip zaptı davaların açılması ile birlikte mahkemelerin ilk duruşma öncesi tuttuğu tutanak anlamlarında kullanılır.

Tensip Ne Demek

Tensip zaptı, görülen ya da görülecek olan davaların ön hazırlık kapsamında kayda geçmesi anlamı taşır. Bir nevi davanın yapılacağı günün taraflara iletilmesine olanak sağlayan tensip zaptı, davayla ilgili dosya ve belgelerin duruşmaya getirilmesine olanak sağlamaktadır. Tensip Ne Demek?

Tensip Ne Demek? Tensip Zaptı Örneği


HUKUK MAHKEMESİ TENSİP TUTANAĞI
 
T.C.
… HUKUK MAHKEMESİ
 
ESAS NO                   :
 
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ:
 
HAKİM                     :
 
KATİP                        :
 
DAVACI                    :
 
VEKİLİ                      :
 
DAVALI                    :
 
VEKİLİ                      :
 
DAVA TÜRÜ            :
 
DAVA TARİHİ         :
 
Davacı tarafından verilen …/…/… tarihli dava dilekçesi mahkememiz hakimliğine ulaşmakla, incelendi.
 
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
 
1-) Dava dilekçesi içeriğinden anlaşıldığı üzere, dava, … davası olup, davanın yazılı yargılama usulü çerçevesinde görülmesine (6100 S. K. m. 119),
 
2-) Dava dilekçesinin yasal unsurları taşıdığı görülmekle, bu konuda davacı tarafa süre verilmesine yer olmadığına (dava dilekçesinin yasal unsurlarında eksiklik olması halinde, bu konuda davacı vekiline bir haftalık kesin süre verilmesine, süresi içinde eksikliğin giderilmemesi halinde davanın açılmamış sayılmasına karar verileceği hususunun ihtarına) (6100 S. K. m. 119),
 
3-) Davacı tarafın yatırdığı avans miktarının yeterli gelmemesi halinde, eksik kısmı tamamlamasını teminen kendisine iki haftalık kesin süre verilmesine, eksikliğin giderilmemesi halinde davanın usulden ret edilebileceği hususunun ihtarına (6100 S. K. m. 120),
 
4-) Dava dilekçesinde gösterilen ve davacı tarafın elinde bulunan belgelerin asıllarının veya davalı sayısından bir fazla sayıda örneklerinin dava dilekçesine eklenmemiş olması halinde, eksikliğin ön inceleme duruşmasının yapılacağı tarihe kadar tamamlanmasına,
 
5-) Başka yerlerden getirtilmesi gereken belgeler hakkında gerekli açıklamaların dava dilekçesinde yer almaması halinde, ön inceleme duruşması sırasında, eksikliğin gidermesini teminen, davacı tarafa iki haftalık kesin süre verilmesine, bu süre içinde eksikliğin giderilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı hususunun ihtarına,  (6100 S. K. m. 140),
 
6-) Davacı tarafın dayandığı delillerin celbi için gerekli masrafların mahkeme veznesine depo edilmiş olan avans miktarından karşılanmasına,
 
7-) Dava dilekçesinin ve eklerinin davalı tarafa tebliğine,
 


 Davalı tarafın, cevap dilekçesini, davacı sayısı kadar düzenleyeceği örnekleri ile birlikte, tebliğden itibaren iki hafta içinde mahkememize sunmasına (6100 S. K. m. 122), aksi halde, dava dilekçesinde ileri sürülen iddiaların ve vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususunun ihtarına (6100 S. K. m. 128),
 
9-) Cevap dilekçesi verildikten sonra, cevap süresi dolmamış olsa bile, ilk itirazları ileri sürme hakkının bulunmadığı hususunun davalı tarafa ihtarına (6100 S. K. m. 131),
 
10-) Cevap süresinin uzatılmasına ilişkin istemde bulunulması ve gerekli davetiye masraflarının yatırılmış olması halinde, istemin değerlendirilerek, sonucun taraflara bildirilmesine, bu durumda, en fazla bir aylık süre uzatımına karar verilebileceği hususunun davalı tarafa ihtarına,


 
11-) Cevap dilekçesinin yasal unsurları taşıdığı görülmekle, bu konuda davalı tarafa süre verilmesine yer olmadığına (cevap dilekçesinin yasal unsurlarında eksiklik olması halinde, bu konuda davalı vekiline bir haftalık kesin süre verilmesine, süresi içinde eksikliğin giderilmemesi halinde cevap dilekçesinin verilmemiş sayılmasına karar verileceği hususunun ihtarına) (6100 S. K. m. 130),
 
12-) Cevap dilekçesinde gösterilen ve davalı tarafın elinde bulunan belgelerin asıllarının veya davacı sayısından bir fazla sayıda örneklerinin dava dilekçesine eklenmemiş olması halinde, eksikliğin ön inceleme duruşmasının yapılacağı tarihe kadar tamamlanmasına,
 
13-) Başka yerlerden getirtilmesi gereken belgeler hakkında gerekli açıklamaların cevapdilekçesinde yer almaması halinde, ön inceleme duruşması sırasında, eksikliğin gidermesini teminen, davalı tarafa iki haftalık kesin süre verilmesine, bu süre içinde eksikliğin giderilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı hususunun ihtarına,  (6100 S. K. m. 140),
 
14-) Davacı tarafın, cevap dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevaba cevap dilekçesini, davalı tarafın ise, cevaba cevap dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde ikinci cevap dilekçesini verebileceği ve anılan dilekçeler hakkında yasanın dava ve cevap dilekçelerine ilişkin hükümlerinin resen uygulanabileceği hususlarının taraflara ihtarına (6100 S. K. m. 136),
 

15-) Dilekçeler teatisi safhasının sona ereceği muhtemel süre gözetilmek suretiyle, …/…/… tarihinde ön incelemenin duruşmalı yapılıp yapılmayacağının bir ön incelemeye hazırlık tutanağıyla tespit edilmesine, hazırlanacak tutanağın ve gereğinde ön inceleme duruşması ihtarlı davetiyelerin taraflara tebliğine, gerekli masrafların depo edilen avans miktarından karşılanmasına (6100 S. K. m. 139),
 
16-) Dava şartlarının tamam olması ve ilk itirazlar bakımından herhangi bir engelle karşılaşılmaması halinde, ön inceleme safhasının tamamlandığı duruşmada veya sonrasında, taraflara, tahkikat duruşması ihtarlı davetiyenin tebliğine, masrafların depo edilen avans miktarından karşılanmasına (6100 S. K. m. 147),
 
17-) Davaya esas icra dosyasının ilgili icra müdürlüğünden müzekkere yoluyla istenmesine,
 
18-) Tarafların hukuki dinlenilme haklarının yerine getirilmesini ve korunmasını teminen, tensip tutanağının, ön incelemeye hazırlık tutanağının ve ön inceleme duruşmasına esas olmak üzere alınacak kararlara ilişkin tutanakların taraflara tebliğine, gerekli masrafların depo edilen avans miktarından karşılanmasına,
 
Evrak üzerinde karar verilmiştir. …/…/…

Tape Ne Demek? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*