Munzam Zarar Ne Demek?

Munzam Zarar Ne Demek? Borçların ödenmesinde ki ana odak, borcun aynen ifasıdır. Edim imkânsız hale gelmediği sürece, borcun ifasına olanak bulunmaktadır. Alacaklı, borcun ifası için ifa davası açabileceği gibi, bu sonuca ulaşmak için icra yoluna da başvurma hakkı bulunmaktadır. Temerrüt, borcu sona erdirmez. Temerrüde rağmen borç devam eder ve alacaklı her zaman gecikmiş de olsa ifayı talep etme hakkı bulunur. Para borcunu yerine getirmeyen borçlu gecikme faizi ödemek durumunda kalır.

Munzam Zarar

818 sayılı Borçlar Kanunu’nun “Munzam Zarar” başlıklı 105. maddesi “Alacaklının duçar olduğu zarar geçmiş günler faizinden fazla olduğu surette borçlu kendisine hiç bir kusur isnat edilemeyeceğini ispat etmedikçe bu zararı dahi tazmin ile mükelleftir. Bu munzam zarar derhal takdir olunabilirse hakim, esasa dair karar verir iken bu zararın miktarını dahi tayin edebilir.” Hükmü yer almaktadır.

Aşkın Zarar Nedir? Munzam Zarar

818 sayılı Kanunu yürürlükten kaldıran 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 122. maddesi de aynı hükme yer verilmiştir. “Aşkın zarar” başlıklı madde şu şekildedir:

“Madde 122 – Alacaklı, temerrüt faizini aşan bir zarara uğramış olursa, borçlu kendisinin hiçbir kusuru bulunmadığını ispat etmedikçe, bu zararı da gidermekle yükümlüdür. Temerrüt faizini aşan zarar miktarı görülmekte olan davada belirlenebiliyorsa, davacının istemi üzerine hâkim, esas hakkında karar verirken bu zararın miktarına da hükmeder.”

Madde hükmüne göre borcun geç ödenmesi sonucu alacaklının uğramış olduğu zarar kanuni faizden yüksek ise borçlu kendisine hiçbir kusur isnat edilemeyeceğini ispat etmedikçe bu zararı da ödemek zorunlu hake gelmektedir.

Mülk Arazi Ne Demek? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*