Taşeron Sözleşmesi Örneği 2021

Taşeron Sözleşmesi Örneği. 4857 sayılı iş kanununda alt işveren ya da uygulamada kullanılan işçiye, taşeron kavramının doğrudan tanımı verilmemiştir. Fakat asıl işveren ve alt işveren ilişkisi tanımlanmıştır. Bu doğrultuda İş kanunu madde 2’ye göre ‘’ Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Taşeron Sözleşmesi Örneği

Taşeron Sözleşmesi Örneği

Taşeron Sözleşmesi Örneği

MÜTEAHHİT                    : …………….

                                                     …………………..

TAŞERON                         : UMB İnşaat Taah. Yalıtım Dek.Mad.San.Tic.Ltd.Şti.

                                            Şafak Mah. Ankara Cad. No:63/B Gölbaşı-ANKARA

                                               TEL:0(312) 485 61 02     FAX: 0(312) 485 61 37 

İŞİN YERİ                          : ………………….

SÖZLEŞME KONUSU      : ‘……..

SÖZLEŞME TARİHİ          : ………

SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ :  …………

KEŞİF BEDELİ                  : ……………….

TARAFLAR VE AMAÇ

Madde 1-

Bu sözleşme,

  1. Müteahhit              : .

                                      (bundan böyle MÜTEAHHİT diye anılacaktır.)

b)  Taşeron                 : UMB İnşaat Taah. Yalıtım Dek.Mad.San.Tic.Ltd.Şti.

   (bundan böyle TAŞERON diye anılacaktır.)

Arasında sözleşme konusunu teşkil eden iş ile ilgili haklar, yükümlülükler ve diğer her türlü ilişkileri düzenlemek için aşağıda yazılı şartlar dâhilinde tanzim, kabul ve imza edilmiştir.

SÖZLEŞME KONUSU

Madde 2-

Bu sözleşme konusu, MÜTEAHHİT tarafından yürütülmekte olan …………………………………………………. Bölgesindeki …….. Projesine ait ‘……………………………………………’ yaptırılmasıdır.

YER TESLİMİ, İŞE BAŞLAMA VE BİTİRME

Madde 3-

Yer teslimi aynı zamanda işe başlama tarihidir. TAŞERON sözleşmenin imzalanmasından itibaren yer tesliminin yapılması ile imalata ve MÜTEAHHİT ile ilgili işlere başlamak zorundadır. TAŞERON bu sözleşme kapsamındaki işlerini yukarıda bu maddede belirtilen iş bitim tarihine ve varsa ara teslim tarihlerine göre bitirir.

TAŞERON yapımını üstlendiği işlerin genelinin şartnamelere, teknik gereklere uygun ve kusursuz olarak çalışmasından sorumludur.

SÖZLEŞME KONUSU İŞLERİN BEDELİ VE BİRİM FİYATLARI

Madde 4-

MALZEME + İŞÇİLİK

Birim Fiyatlı İşlerin Toplam Bedeli:  ………………….. + KDV

Ödeme yukarıda belirtilen para birimine göre yapılır.

FİYATA DAHİL HUSUSLAR

Madde 5-

Yapım için gerekli tüm işçilikler, iş bu sözleşmede TAŞERON kapsamında olarak belirtilen proje malzemelerinin temini ve montajı,  her türlü sarf malzemeleri(alet, edevat vb), yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, zayiatlar, her türlü el aletleri, emniyet malzemeleri (emniyet kemeri, kemer, baret, eldiven vs.) genel giderler,  TAŞERONUN işinin bir parçasıdır ve sözleşme bedeline dâhildir.

Sözleşmede belirtilen işlerle ilgili her türlü malzemenin temini, çalışma sahası içinde ve dışında her türlü nakliye, yatay ve düşey taşıma, yükleme ve boşaltma, her türlü malzeme zayiatı,  muhafaza ve asıl imalatın bitmiş şekliyle MÜTEAHHİT’e teslimi dâhil yapılacak işçilik, makine, sigorta, yükleme, boşaltma, genel giderler, taşeron karı, eksik ve hatalı imalatların düzeltilmesi, yemek giderleri, v.b. dâhil, KDV hariçtir.

TAŞERON işyerini görüp inceleyerek veya işyerini görmemekten doğacak tüm sorumlulukları üstlenerek iş yapmayı taahhüt etmiştir. TAŞERON bu işin tamamını yukarıda belirlenen fiyatlarla yapmayı peşinen kabul eder.

FİYATI BULUNMAYAN İŞLER

Madde 6-

Sözleşmedeki yer almayan ve fiyatlar listesindeki fiyatı bulunmayan işler çıktığı takdirde bu işlere ait fiyatları MÜTAHHİT ve TAŞERON mevcut fiyatlarla mukayese ederek ortak tespit ederler. MÜTEAHHİT, TAŞERON ile anlaşamadığı takdirde mezkûr işleri başka bir taşerona yaptırmakta serbesttir. TAŞERON bundan dolayı hiç bir hak, tazminat, talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

FİYATLARIN DEĞİŞMEZLİĞİ

Madde 7-

Sözleşme konusu iş, sözleşme tarihinden sonra belirlenen iş süresi sonuna kadar (gerek esas iş süresi içerisinde ve gerekse mücbir sebeplerden dolayı uzatılacak süre içerisinde) “değişmez birim fiyat” esasına dayanmakta olup, bu birim fiyatlar hakedişlerde aynen kullanılacaktır. Sözleşme kapsamında yapılacak işlerin birim fiyatları Sözleşme Eklerinde belirtilmiştir.

TEKNİK VE DİĞER PERSONEL

Madde 8-

TAŞERON, bu iş için sözleşmeye göre gerekli sayıda ve vasıfta, yeterli deneyimde teknik elemanı ve işçiyi çalıştırmak zorundadır.

İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI

Madde 9-

İŞÇİ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI: TAŞERON, Devletin bu konuda yayınladığı her türlü kanun, yönetmenlik, talimat ve genelgeler ile İŞVEREN’İN verdiği İşçi Güvenlik ve Sağlığı Talimatına uymak zorundadır. TAŞERON Sigortasız İşçi Çalıştıramaz.

 

 KULLANILACAK MALZEME VE TEMİNİ

Madde 10-

Yapımda kullanılacak malzemelerin tümü mahal listesinde, projelerde teknik ve özel şartnamelerde belirtilen nitelik ve evsafta, TSE standartlarına, sözleşmede belirtilen marka listesine uygun olacaktır. Bu şartlara uygun olmayan malzemelerin kullanılmasından, bunlara ait onayların MÜTEAHHİT firmadan alınmasından, iş bitiminde gerekli evrakların  MÜTEAHHİT’e verilmesinden doğacak her türlü sorumluluk TAŞERON’a aittir.

 

İMALATIN TESPİTİ

Madde 11-

Yapılan imalat işyerinde MÜTEAHHİT ve TAŞERON’ca birlikte ölçülür.

İŞİN YAPIM ŞARTLARI

Madde 12-

İş bu sözleşme ekinde özel teknik şartname ve birim fiyat tariflerinde belirtildiği gibidir.

ÖLÇME VE HAKEDİŞLER:

Madde 13-

Keşif özetinde yer alan miktarlar işlerin tahmini miktarlarıdır. Bunlar taşeron sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında TAŞERON tarafından yapılacak işlerin gerçek ve kesin miktarları olarak kabul edilmeyecektir.

ÖDEME PLANI

Madde 14-

MÜTEAHHİT bu sözleşme ile ŞENER YALITIM UYGULAMA A.Ş.’ne toplam tutarı olan ……………… + KDV ’nin iş başlangıç tarihinde …………. TL’yi iş avansı olarak, kalan bakiye ise; ara hak edişler ile tahsil edilir. Yukarıdaki sözleşme fiyatlarına KDV dahil değildir.

Metraj aşımından doğacak fark iş bitiminde yapılacak hakediş ile gene aynı tarihlerde tahsil edilir.

SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER

Madde 15-

Ancak mücbir sebep durumunda TAŞERON’a süre uzatımı verilebilir. Mücbir sebep TAŞERON’dan kaynaklanan bir sebepten ileri gelmeyen ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olan, TAŞERON’un bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmeyeceği durumlardır.

Mücbir sebebin tarihini izleyen 10 takvim günü içerisinde TAŞERON’un MÜTEAHHİT’e yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda tahdidi olarak belirtilen haller mücbir sebep kabul edilecektir:

  • Olağan üzeri hava koşulları
  • Müteahhit firmanın imalat yapılacak yüzeyleri hazırlayamaması
  • Ülke çapında hammadde sıkıntısı yaşanması
  • Müteahhit firmanın belirlenen ödeme planında gecikme yaşatması
  • Genel seferberlik hali

.

YAPILARIN KORUNMASI

Madde 16-

Yapılan imalatlar su testi yapıldıktan sonra MÜTEAHHİT firmaya teslim edilecektir. Uygulama hatası dışındaki sonradan oluşacak hatalar MÜTEAHHİT firmanın sorumluluğundadır. (MÜTEAHHİT radya temeli dökerken ve perde dolgusunu yaparken önlem almalı ve yalıtıma zarar vermemesi için gözetimci bulundurmalıdır. Teras ve çatı imalatlarında çatı anten direği gibi daha sonra montajı yapılacak aparatlardan doğacak sorumluluklar MÜTEAHHİT firmaya aittir.)

SÖZLEŞMEYE EK PROTOKOLLER

Madde 17-

Bu sözleşme konusu işlerin yapımı süreci içinde tarafların karşılıklı mutabakatı ile sözleşmeye ek olarak düzenlenecek protokollerle, bu sözleşmede düzenlenmiş hususlar değiştirilebilir, yeni maddeler eklenebilir. Bu protokoller sözleşmenin ayrılmaz ekidir.

 

YARGI YETKİSİ

Madde 18-

Bu sözleşmenin hüküm ve uygulamasından doğacak bütün anlaşmazlıklarda Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 19-

Bu sözleşmenin herhangi bir maddesinde değişiklik yapmak istendiğinde veya herhangi bir maddesi iptal edilmek istendiği takdirde, tarafların karşılıklı mutabakatı ile sözleşmede değişiklik yapılabilir. Yapılan değişiklikler taraflarca imza ve kaşe ile belirlenmek zorundadır, aksi halde sözleşmenin tüm maddeleri geçerlidir. 

KANUNİ ADRES VE TEBLİGAT

Madde 20-

TAŞERON                   : UMB İnşaat Taah. Yalıtım Dek.Mad.San.Tic.Ltd.Şti.

KANUNİ ADRES        :Şafak Mah. Ankara Cad. No:63/B Gölbaşı-ANKARA

 TEL:0(312) 485 61 02     FAX: 0(312) 485 61 37 

TAŞERON’UN MÜTEAHHİT ile ilişiği kesilinceye kadar yukarıdaki kanuni adresine yapılacak tebligatlar TAŞERON’un şahsına bildirilmiş sayılacaktır.

 

SÖZLEŞME TARİHİ

Madde 21-

…………….

İş bu sözleşme 21 maddeden ibaret olup,  …………………. tarihinde taraflarca okunup, 1 nüsha olarak tanzim edilmiştir.

   TAŞERON        MÜTEAHHİT  

                           Taşeron Sözleşmesi Örneği                                                  

Kaparo Sözleşmesi Nedir? Kaparo Sözleşmesi Örneği 2021 hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*