Şufa Hakkı (Önalım) Davası Ne Demek?

Şufa Hakkı (Önalım) Davası Ne Demek? Şufa hakkı, diğer bir deyişle önalım hakkı paylı mülkiyette herhangi bir paydaşın payını üçüncü kişilere satması durumunda diğer paydaşlara söz konusu payı öncelikle satın alma hakkı veren bir haktır. Şufa hakkı, paylı mülkiyetin kurulmasıyla doğar ve herhangi bir payın üçüncü kişilere satışıyla kullanılabilir hale gelmektedir.

Şufa Hakkı

Şufa hakkının (önalım hakkı) kullanılması ile şufa hakkını kullanan paydaş ile payın satıldığı alıcı arasında kapsam ve şartları satıcı ile davalı arasında yapılan sözleşmenin aynı olan bir satım bağı kurulmuş olur.

Önalım hakkı üçe ayrılmaktadır:

  • Yasal Önalım Hakkı
  • Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı
  •  Sınırdaş Tarımsal Arazi Malikinin Önalım Hakkı.

Şufa Hakkı Davası Nasıl Açılır?

Hisseli gayrimenkulün satışı ile ilgili sadece yazılı bilgilendirme yapmak yeterli değildir. Diğer hissedarlara noter aracılığı ile bildirimde bulunulması gerekmektedir. Diğer hissedarlara bildirimde bulunulmadan 3. bir kişiye satış yapılırsa pay sahiplerinin önalım davası açma hakkına sahip olur. Satışı takip eden iki sene içerisinde, gayrimenkulün bulunduğu bölgedeki Asliye Hukuk Mahkemesine başvurularak şufa davası açma hakkında sahiptir.

Şufa Davası Dilekçesi Örneği

…………………….ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

-İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR-


DAVACI :

VEKİLİ :


DAVALI :

KONU : Şufa davasıdır.


AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkilimiz ile ……………. müştereken ……. Mah. Ada …. parsel …. tapuda kayıtlı gayrimenkulun sahibidir. Müvekkilimizin gayrımenkuldeki hissesi 2\3, ……………….’nin hissesi ise 1/3’tür.

2- Müvekkilimiz ../../…. tarihinde gayrımenkuldeki diğer payın davalı tarafından satın alındığını öğrenmiş bulunmaktadır.

3- Gayrımenkulü aynı bedelle almaya hazır olan müvekkilimiz, kanuni şuf’a hakkını kullanmak istemektedir. Eğer mahkeme uygun görürse, müvekkilimiz mahkemenin belirteceği hesaba satış bedelini yatırmaya hazırdır.

4- Ancak müvekkilimizi daha önceden devre dışı bırakan davalı ile payın eski sahibinin bu kez de bu payı bir başkasına devretmesinden endişe etmekteyiz. Bu nedenle mahkemenizin müvekkilimizin sonradan mağdur olmasını önlemek amacı ile, gayrımenkuldeki davalıya ait payın üçüncü kişilere satışının önlenmesi bakımından tedbir kararı vermesini istemekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK.m.732,733,734 ve sair mevzuat.

DELİLLER : Tapu kayıtları, tanık beyanları ve diğer deliller.

CEVAP SÜRESİ : İki haftadır.

TALEP SONUCU : Açıklanan nedenlerle davaya konu davalıya ait payın tapu kaydının iptali ile müvekkil adına tescil edilmesine, dava süresince dava konusu payın üçüncü kişilere devrinin önlenmesi hususunda İhtiyati Tedbir kararı verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımızla talep ederiz. ../../2015DAVACI VEKİLİ
Adı ve Soyadı
İmza

Tedbir Nafakası Ne Demek? Şartları Nelerdir? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*