Amme Alacakları Ne Demek?

Amme Alacakları Ne Demek? Amme Alacaklar kamu borçları anlamına gelmektedir,” 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında ise:
Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur.

Amme Alacaklar

Amme Alacakları Tecil Zammı Oranı

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48.maddesi ile Bakanlığa verilen yetkiye göre, yıllık %19 olarak belirlenmiştir. Tecil faizi oranı 21.10.2010 tarihinden itibaren yıllık %12 olarak değiştirilmiştir.
Buna göre; 21.10.2010 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %12 oranında tecil faizi yapılacaktır.


21.10.2010 tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden 21.10.2010 tarihine kadar geçen süre için geçerli olan oranda, 21.10.2010 tarihinden itibaren de yıllık %12 oranında tecil faizi uygulanması yapılacaktır.
21.10.2010 tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının 21.10.2010 tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, 21.10.2010 tarihine kadar geçen süre için geçerli olan oranlarda, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık %12 oranında tecil faizi geçerli olacaktır.


5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 6. maddesi ile 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 2. maddesi kapsamında tecil edilen, tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan alacaklar için; uygulanan madde hükümlerine göre tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının 21.10.2010 tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit miktarlarına, 21.10.2010 tarihinden itibaren yıllık tecil faizi oranının 1/6’sı olan (12/6=)%2 oranında yıllık tecil faizi uygulaması yapılacaktır.
Tecil faizi, Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda hesaplanacaktır.

Amme Alacakları Borçları Nelerdir?

1-Vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli alacakları
2- Bu alacaklara ilişkin gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları
3- İdarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları,
4- Mahiyetleri ne olursa olsun, çeşitli kanunlarda 6183 sayılı Kanundan önce yürürlükte bulunan Tahsili Emval Kanununa göre tahsil edileceği belirtilen alacaklar,
5- Mahiyetleri ne olursa olsun, özel kanunlarında 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edileceği belirtilen alacaklar, hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur.
6- Söz konusu kamu alacaklarının takip masrafları, hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.
6183 sayılı Kanunun 3′üncü maddesinde;
Para cezaları; adli ve idari para cezaları şeklinde,
Takip masrafları ise; cebri icradan kaynaklanan işlemler sırasında yapılan zor kullanma, ilan, haciz, nakil ve muhafaza giderleri gibi her türlü giderler şeklinde tanımlanmıştır.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği 2021 hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*