Köy Yerleşik Alan Tespiti Nedir? Köy Yerleşik Alan Tespitini Kim Yapar?

Köy Yerleşik Alan Tespiti Nedir? Köy ve mezraların yerleşik alanı ve etrafının tespiti, valiliklerce bir harita mühendisi olmak üzere en az üç kişilik bir komisyon tarafından 1:1000, 1:2000 veya 1:5000 ölçekli halihazır haritalar veya kadastro paftaları üzerine yapılmaktadır.

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı ve etrafı; Köy ve mezraların cami, köy konağı gibi köy ortak alanları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli ikamet eden tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan köy yerleşik (meskun) alanını; bu çizgi ile 100 m. dışından geçirilecek olan sınırın içinde kalan alan köy yerleşik alanı civarını tanımlar.

Köy Yerleşik Alan Tespiti

Köy Yerleşik Alan Tespitini Kim Yapar?

İl çevre düzeni planında açıkça belirtilmediği takdirde, öngörülmesi hâlinde, köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de göz önünde bulundurularak köy yerleşik alan sınırları ve özel kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı ve ifraz şartları belediye sınırı il sınırı olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi, diğer yerlerde il genel meclisi kararı ile oluşturulur. Tespitler kadastro paftasına işlenerek tapu sicilinde açıklanır.

İmar planı olmayan köy yerleşik alanı sınırları içerisinde köyün ihtiyacına yönelik olarak ilk ve orta öğretim tesisi, ibadet yeri, sağlık tesisi, güvenlik tesisi gibi alanlar için imar planı şartı gözetilmez. Ancak yer seçimi, valilikçe oluşturulan bir komisyonca hâlihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde kesin sınırları ile belirlenir.

Köy Yerleşik Alanı Mevzuatı hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

Köy Yerleşim Alanı Kanunu

1985 yılında yürürlüğe giren, 3194 sayılı İmar Kanununun 44. Maddesi uyarınca hazırlanan, Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği’ne göre köy yerleşik alanlarının nasıl tespit edileceği belirlenmiştir. Tespit, valiliklerce görevlendirilen, biri harita mühendisi olmak üzere minimum 3 kişilik komisyon tarafından harita ve kadastro paftaları esas alınarak yapılır. Tespit işlemi İl İdare Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Köy yerleşik alanı tespiti bir defa olmak üzere yapılır. Sonradan bu sınırların genişletilmesi ya da birleştirilmesi mümkün değildir.

Madde 43- 

Köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarının tespiti, valiliklerce birisi harita mühendisi olmak üzere en az üç kişilik bir komisyon tarafından 1:1000, 1:2000 veya 1:5000 ölçekli halihazır haritalar veya kadastro paftaları üzerine yapılır, il idare kurulunca onaylanır.

Aynı köyün mülki sınırları içinde kalmakla birlikte köy yerleşik alanı ile civarının dışında kalan mezralarda mevcut köy ortak yapıları yok ise yerleşik alan ve civarı tespiti yapılamaz.

Köy ortak yapılarının bulunduğu mezralarda ise, yerleşik alan ve civarı tespiti, köy yerleşik alan ve civarının tespiti ile ilgili usullere uyulmak koşuluyla yapılır.

Köy ve mezralar ile civarının yerleşik alan tespiti bir defaya mahsus olmak üzere yapılır, bu sınırlar genişletilemez ve genişletilmesine dönük olarak birleştirilemez.

Bu alanlarda inşa edilen yapının fen ve sağlık kurallarına uygunluğu İmar Kanununun 30 uncu maddesine göre valiliklerce belirlenir.

Valilikler, talep halinde köy yerleşik alanlarında yapılacak yapılar için, yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun olarak üretilmiş projeleri temin edebilirler.

Plansız Alanlarda Yapılaşma Şartları Nelerdir? hakkında daha fazla bilgi alabilmek için tıklayınz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*