Kaymakamı Kim Atar? Kaymakamı Kim Seçer?

Kaymakamı Kim Atar? Kaymakamı Kim Seçer? İlçe genel idaresinin başı ve mercii kaymakamdır. Kaymakam, ilçede Hükümetin temsilcisidir. İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur.

Kaymakamı Kim Atar

Kaymakam Nasıl Atanır? Kaymakamı Kim Atar?

Kaymakamlar İç İşleri Bakanlığı’na bağlıdırlar. Dolayısı ile gerekli sınavları başarıyla tamamlayan, sözlü mülakatlardan geçen ve istenilen stajları tamamlayan kişiler İç İşleri Bakanlığının kendisi tarafından görev yerlerine atanır. İç İşleri Bakanlığının belirlediği her kaymakam atama listesi ayrıca Cumhurbaşkanı’nın onayından geçmektedir.

Kaymakam Olmak İçin Mezun Olmanız Gereken Bölümler

  • Siyasal bilgiler
  • Hukuk
  • İktisat
  • İşletme
  • İktisadi ve idari bilimler fakülteleri
  • Sosyoloji
  • Psikoloji
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Bu bölümlerden mezun olan kişiler gerekli olan sınavlarda başarılı olduktan sonra göreve atama işlemi gerçekleşir.

      Kaymakamın Görev Ve Yetkileri

         Kaymakamların yetki ve görevleri birçok Kanun ve diğer mevzuatta yer almaktadır. Bununla beraber Kaymakamların yetki ve görevlerini temel olarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 27 ile 40. maddeleri arasında, aşağıdaki şekilde bulmak mümkündür:

İlçe İdaresi Ve Teşkilatı

        İlçe genel idaresinin başı ve mercii kaymakamdır.

        Kaymakam, ilçede Hükümetin temsilcisidir. İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre ilçede lüzumu kadar teşkilatı bulunur. Bu teşkilat (Dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen adli ve askeri teşkilat hariç) kaymakamın emri altındadır.

        İlçedeki genel idare teşkilatının başında bulunanlar ilçe idare şube başkanlarıdır. Bunların emri altında çalışanlar ilçenin ikinci derecede memurlarıdır.

    I- İlçe Memurlarının Tayin Usulü

        Kaymakamlar, İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin intihabı ve Bakanın tasvibi üzerine müşterek karar ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle tayin olunur.

        Kaymakamlığa sadece mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından olanlar vekalet edebilir.

    II – Kaymakamların Hukuki Durumları, Görev Ve Yetkileri

A) Kaymakam, kanun, tüzük yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve ilanını, uygulanmasını sağlar ve bunların verdiği yetkileri kullanır ve ödevleri yerine getirir. Kaymakam, valinin talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir;

B) Valiler, ilçeye ait bütün işleri doğrudan doğruya kaymakama yazarlar. Kaymakamlar da ilçenin işleri hakkında bağlı bulundukları valilerle muhaberede bulunurlar. Ancak olağanüstü hallerde kaymakamlar İçişleri Bakanlığı ve diğer Bakanlıklarla muhabere edebilirler ve bu muhaberelerden valiye bilgi verirler;

C) Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararları ve bunlara dayanılarak valiler tarafından verilecek talimat ve emirler ilçe idare, şube başkanlarına kaymakamlar yolu ile tebliğ olunur;

Ç) Kaymakamlar, dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen daire ve müesseseler dışında kalan bütün Devlet daire ve müessese ve işletmelerini ve özel işyerlerini, özel idare, belediye ve köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler ve teftiş ederler. Bu teftiş ve denetlemeyi bizzat veya idare şube başkanları veya validen talep edeceği Bakanlık veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlük müfettişleri vasıtasıyla ortaokul veya bu dereceli öğretim müesseselerini de bizzat veya ilgili müfettişleri marifetiyle denetler;

D) Kaymakam, denetlemesi sırasında iş başında kalmalarında mahzur gördüğü ilçe idare şube başkanlarını valinin muvafakatiyle, diğer memur ve müstahdemleri re’sen sorumluluğu altında işten el çektirebilir.

 E) Kaymakam, ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur;

F) Kaymakam, ilçede teşkilatı ve görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan herhangi bir idare veya daire başkanlığından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir

Limited Şirket Kısaltması? LDT Ne Demek? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*