İzale-i Şuyu Dava Dilekçesi, Dava Masrafları ve Harçlar Ne Kadar 2022

İzale-i Şuyu Dava Dilekçesi, Dava Masrafları ve Harçlar Ne Kadar 2022?İzale-i şuyu bir mal üzerinde ortak mülkiyete (hakka) sahip olan paydaşların mallarının, payları oranında bölüştürülmesi ya da mahkeme tarafınca satılıp, satış tutarının paydaşlara hakları doğrultusunda dağıtılmasına denmektedir.

İzale-i şuyu davası ile ilgilenen mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi’dir. Malın bulunduğu ilçe mahkemesinde dava görüşülmektedir başka mahkemeye taşınamaz. Örneğin, taşınmaz mal Üsküdar’da bulunuyorsa ortaklığın giderilmesi davasında yetkili ve görevli mahkeme Üsküdar Sulh Hukuk Mahkemesi’dir.

İzale-i Şuyu Dava Dilekçesi

İzale-i Şuyu Davası Kime Karşı Açılır?

Ortaklığın giderilmesi davası, menkul veya gayrimenkule ortak olan tüm paydaşlara karşı açılır. Herhangi bir paydaş taşınır veya taşınmaz maldaki payına son verilerek ortaklığın bitirilmesini talep edebilir. Paydaşlar, kendi aralarında malı nasıl pay edeceklerine dair bir anlaşma yaparak ortaklığa son verebilmektedir. Anlaşma yoluyla ortaklık sonlandırılamaz ise, paydaşlardan biri diğer tüm paydaşlar aleyhine izale-i şuyu davası açarak konunun çözülmesi konusunda dava açabilir.

Tüm paydaşların izale-i Şuyu davasında yer alması zorunludur. Paydaşlardan birinin ölümü halinde mirasçılık belgesinde ismi geçen tüm mirasçıların davaya dahil edilmesi derekir. Tüm ortaklar davaya dahil edilmeden davanın sonuçlandırılması beklenemez.

İzale-i Şuyu Dava Masrafları ve Harçlar Ne Kadar 2022

Ortaklığın giderilmesi davası matbu harca tabi bir davadır. Her ne kadar davayı açan paydaş dava harcını ve mahkeme giderlerini davanın başında ödemek zorunda kalsa da davanın sonunda mahkeme giderleri ve avukatlık ücretleri payları oranında taraflara tarafından karşılanmalıdır. İzale-i şuyu davasında davanın kazananı veya kaybedeni olmaz, davanın dahilinde olan herkes davadan aynı şekilde etkilenir.

Dava masrafları başvuru harcı, peşin harç, dosya gideri, tebligat gideri, bilirkişi ve ücret masrafları olmak üzere örnek verecek olursak 100.000 TL olan dava değerinde dava masrafı ortalama 5.000 TL olarak hesaplanmaktadır.

Taşınmazın aynen teslimi mümkün değilse ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilir. Taşınmaz malın satışı, mahkeme vasıtasıyla değil satış memurluğu veya icra dairesi tarafından yapılır. Satış açık arttırma yoluyla yapılmaktadır. Ancak tüm paydaşlar bir araya gelerek satışın ortaklar arasında yapılması hususunda oybirliğiyle anlaştıkları takdirde satış yalnızca ortaklar arasında yapılabilir. Ortakların anlaşıp satışa girmeleri en kazançlı yoldur.

Madde 628

 Resmî deftere göre kabul edilen miras, mirasçıya sadece deftere yazılmış borçlarla geçer. Bu suretle mirasın geçmesi, mirasın açıldığı tarihten başlayarak hüküm ifade eder.  Mirasçı, miras bırakanın deftere yazılmış olan borçlarından hem tereke malları, hem kendi malvarlığı ile sorumludur.

Terekenin Tespiti Davası Nedir? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İzale-i Şuyu Dava Dilekçesi Örneği

…………………. SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI :………………..(T.C. Kimlik No: …………….)

Adres……

VEKİLİ : Av. ……………………………

Adres…………………………………………….

DAVALILAR : 1. …………………. (T.C. Kimlik No: ……………………)

Adres ………………………………………….

2. …………………….(T.C. Kimlik No: ………………….)

Adres ………………………………………………….

DAVANIN KONUSU :…………, ……….. İlçesi, ………………..Mahallesi, ………………… Mevkii, …….. Ada, ……… Parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış sureti ile giderilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

  1. 1…………., ……….. İlçesi, ………………..Mahallesi, ………………… Mevkii, …….. Ada, ……… Parsele kayıtlı taşınmaz üzerinde Müvekkil ……….. ile Davalılar ……….. ve …………….arasında iştirak halinde mülkiyet söz konusudur. (EK-1 Tapu Senedi Örneği)
  2. Tarafımızca taşınmazın taraflar arasında rızaen paylaşımı için diğer paydaşlara ulaşılmak istenilmiş ise de bu çabamız sonuçsuz kalmıştır. Gayrimenkulün aynen taksimi mümkün olmadığından ihalenin davalı ve davacılar arasında (umuma kapalı), bu talebimizin kabul edilmemesi halinde ihalenin umuma açık olarak yapılması suretiyle satılarak paraya çevrilmesi ve tüm hissedarlara masrafların yükletilmesi ve elde edilen satış bedelinin hissedarlara hisseleri oranında dağıtılması için eldeki bu davayı açma gereği doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Türk Medeni Kanunu ve İlgili Mevzuat

DELİLLER

1) Tapu Senedi Örneği (EK-1)

2) Tapu Kayıtları (Celbi Talep Edilir)

3) Bilirkişi İncelemesi

4) Keşif İncelemesi

SONUÇ VE İSTEM

Yukarıda açıklanan nedenlerle, taşınmazın aynen taksimi mümkün olmadığından satışın davalı ve davacılar arasında, bu talebimizin reddi halinde ise umuma açık ihale suretiyle yapılarak satış bedelinin taraflara hisseleri nispetinde bölüştürülmesine, yargılama gideri ve avukatlık ücretlerinin de hisseleri oranında taraflara yükletilmesine karar verilmesini Müvekkil adına vekâleten talep ederim. …../……./…….

Saygılarımla,

………

Avukat

Davacı ……… Vekili

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*